här arbetar vi

Vår arbetsmetod för rekryteringsuppdrag är framtagen för att vi skall kunna säkerställa kvalitet för både kund och kandidat i varje uppdrag. Metoden skall användas i samtliga uppdrag och i sin helhet vid varje tillfälle om inget annat är överenskommet med aktuell kund.

 

Kravprofil

En gedigen kravprofil och tidsplan med inplanerade avstämningstillfällen är grunden för att kunden skall erhålla rätt kandidat med rätt kompetens och för att missförstånd skall undvikas. Vi skall se till att erhålla sådan information att kandidaten är väl insatt i de förväntningar som finns och att hon eller han vet vilka förutsättningar som gäller för tjänsten.

Annonsering

Annonsering sker endast efter överenskommelse med kund. Kunden skall ha godkänt annonsen och att deras namn och ev. logotype används.

Search och screening

Vi skall vid urval av sökande samt vid search utgå från de krav som kunden ställt vad gäller kompetens och önskemål. De kandidater som uppfyller kundens krav och önskemål skall kallas till intervju.

Intervju

Vid intervjutillfället skall vi säkerställa att kandidaten har de önskvärda kvalifikationer och kompetenser som tjänsten kräver. Vi djupintervjuar kandidaten, går igenom eventuella examensbevis/liknande intyg och bedömer om kandidaten har de kvalifikationer som kunden efterfrågar.

Kunskapstester

Vi säkerställer kandidaternas tekniska kunskaper inom IT-området mha SHLs kunskapstester. Om kunden så önskar kan vi tillhandahålla test som mäter allmän begåvning och problemlösningsförmåga

Referenser

För de kandidater som bedöms som kvalificerade för uppdraget skall minst två referenser tas. Referenserna skall skriftligen dokumenteras.

Kandidatpresentation

Den eller de kandidater som uppfyller kundens krav och önskemål avseende kompetens och personliga egenskaper presenteras muntligt och skriftligt för kunden. Kunden skall erbjudas möjlighet till ett eller flera möten med kandidaten innan de fattar beslut om de önskar anställa presenterad kandidat. Detta för att både kund och kandidat skall få möjlighet att stämma av om hon eller han passar för tjänsten och för att kandidaten skall ha en tydlig bild av förväntningar på denne samt förutsättningar för tjänsten

Uppföljning

Uppföljning av rekryteringen skall ske både med kund och kandidat inom bestämda tidsintervaller

Vid uppföljningstillfället med kund skall kandidatens prestation och kundens värdering av processen i dess helhet stämmas av samt eventuella övriga frågor eller synpunkter beaktas.